Tematske oblasti

Prirodom inspirisana rješenja

 • Prirodom inspirisana održivost zemljišta,
 • Prirodom inspirisane ekosistemske vrijednosti,
 • Prirodom inspirisano urbano šumarstvo i pejzažna arhitektura,
 • Zaštita prirode.

Šuma i održivi razvoj u svjetlu klimatskih promjena

 • Održivo gazdovanje šumama,
 • Gajenje šuma,
 • Zaštita šuma.

Moderan i konkurentan sektor šumarstva

 • Korišćenje šumskih resursa,
 • Šumarska politika i organizacija,
 • Integracija, globalizacija i komunikacija u sektoru šumarstva,
 • Zelena, cirkularna i bioekonomija u šumarstvu.

Ozelenimo, budimo vidljivi

 • Genetika, oplemenjivanje i genetički resursi,
 • Sjemenarstvo, rasadničarstvo i osnivanje šuma i plantaža,
 • Agrarno šumarstvo.

Inovativni lanci vrijednosti i sociološki aspekti u šumarstvu i povezanim sektorima

 • Prerada drveta,
 • Lovstvo,
 • Ekoturizam i šumarstvo,
 • Šuma i zdravlje,
 • Šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja,
 • Žene u šumarstvu.

Popularno